TELEFON+420 585 347 142
FAX+420 585 347 145
EMAILvapenka@vitoul.cz
ADRESAč.p.132, 783 21 Mladeč
DATOVÁ SCHR.tw5u86r
 

Historie a současnost

historie01

vitoul 1V roce 1913 vykupuje pan Josef Vitoul z Měrotína rozsáhlý pozemkový areál včetně surovinové základny a začíná výstavbu čtrnáctikomorové kruhové pece typu Hoffmann na výrobu vápna. Ta je v březnu 1914 slavnostně uvedena do provozu a začíná se psát vlastní historie vápenky.

vitoul 2Je dokončena železniční trať a po skončení I. světové války se přistavuje další kruhová pec a pro spojení s lomem i úzkorozchodná dráha. V roce 1926 pracuje v závodě 50 dělníků. Po dalších třech letech je postaven kulový mlýn, který umožňuje mletí vápna a výrobu vápenatých hnojiv. V roce 1937 je zahájena výroba omítek a se svými výrobky pro různá průmyslová odvětví se závod stává známým po celé Moravě. Řízení továrny přechází na syna zakladatele - Ladislava Vitoula.

Po II. světové válce je v únoru 1948 závod znárodněn a v roce 1950 včleněn do národního podniku Hranické cementárny a vápenky. Další rozvoj závodu je orientován na zdokonalení práce v těžbě suroviny a mletí na mlýnech typu LÖSCHE LM 10, které jsou do roku 1965 postaveny dva. Výroba vápna je omezována a v roce 1969 zastavena úplně. V roce 1976 je zahájen provoz dalšího mlýna řady LM 12 a rozšířením o drtírnu, hlinotřídič a pětikomorové hadicové filtry na mlýnech se z vápenky stává mlýnice vápenců. Měrotínský mikromletý vápenec je žádaným artiklem pro zemědělství, gumárenství, doly a papírny.
V průběhu dalších let se počet zaměstnanců zvýšil na 120, produkce se pohybovala kolem 80 tis. tun ročně. V 80-tých letech se modernizuje těžební a dopravní technika, staví se moderní řídící velín s automatickým ovládáním výroby a velkokapacitní sila, která umožňují uložení a skladování vyrobeného materiálu.

historie02

V roce 1991 byl na základě restitučního zákona podnik vydán dřívějším majitelům, a to nově vzniklé soukromé společnosti Vitoul v.o.s. Začátkem roku 1992 řízení podniku přejímá další pokračovatel rodiny Ing. Ladislav Vitoul.
Vzhledem k podstatně nižšímu odbytu, zejména do zemědělství a do dolů, je počet zaměstnanců redukován a výroba dosahuje okolo 65 tis. tun za rok. Daří se nacházet nová odbytiště, zejména u firem opravujících silnice a dálnice. Zlepšují se materiální a finanční podmínky zaměstnanců. V roce 1994 probíhá transformace společnosti na Vápenku Vitoul s.r.o., jsou dořešeny majetkoprávní vztahy. Znovu se postupně zvyšuje výroba mikromletých vápenců podle ČSN 72 1220 a 72 1217 v druzích 7 - 13 s následným odbytem v zemědělství, gumárenské a plastikářské technologii, stavebnictví i v programu odsiřování.
V následujících letech se upravuje počet zaměstnanců na 55 a výroba až do roku 1999 se pohybuje okolo 90 tisíc tun. Intenzivně se pracuje na zavedení nové technologie, která má dokázat důsledné oddělování jednotlivých frakcí u mikromletých vápenců. Je postavena nová hala a upraveno napouštěcí zařízení pro velkokapacitní autocisterny.

Od roku 2000 je rozšířena těžba v lomu, která umožňuje za dodržení všech ekologických a ochranných opatření uspokojovat všechny odběratele a zvýšit výrobu až na 100 tisíc tun ročně.

V roce 2005 prochází rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací vnitropodniková laboratoř a v srpnu téhož roku společnost získává Certifikát ISO 9001 a ISO 14001.

Od počátku roku 2007 zaměřuje své volné výrobní kapacity i do oblasti EKO zemědělství, především v oboru krmiv a získává certifikaci svých výrobků v programu „KEZ doporučuje”.

Moderní čistírnu odpadních vod uvádí do trvalého provozu v roce 2008.

V následujících letech dochází k modernizaci strojů a zařízení používaných při těžbě v lomu. Technický park je doplněn o novou Tatru-815, traktor Zetor a výraznou rekonstrukcí prošly i tři těžební nakladače.

19.března 2013 oslavila společnost 100-leté výročí od založení a začíná další etapu svého působení na českém trhu v oboru výroby velmi jemně mletých vápenců.

Za vzorné plnění bezpečnostních norem a bezchybné dosahování normované kvality výrobků za rok 2012 obdržela firma od ministra průmyslu a obchodu a předsedy Českého baňského úřadu vyznamenání "ZLATÝ PERMON".

Za vynikající výsledky při řízení společnosti a dosahování výtečných výsledků při těžbě a zpracování suroviny byl řediteli společnosti a závodnímu lomu udělen "ŘÁD JIŘÍHO AGRIKOLY".

Za 1.místo v soutěži mezi těžebními firmami naší kategorie v dodržování bezpečnosti práce a kvality výroby udělil ministr průmyslu a obchodu společně s předsedou ČBÚ naší firmě za rok 2013 opět "ZLATÉHO  PERMONA".

Od 2.prosince 2014 po provedeném auditu obdržela naše společnost procesní certifikát GMP + B2, který určuje proces výroby vápence pro krmné účely.

V únoru 2015 získala společnost mezinárodně uznávané hodnocení Top Rating® jako dlouhodobě stabilní, důvěryhodná a solventní firma. Hodnocení rizikového faktoru metodikou Dun & Bradstreet provedla firma Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. a je zveřejněno v databázi D&B.

18.května 2015 se naše společnost umístila na prvním místě v soutěži hodnocení bezpečnosti práce již potřetí za sebou a obdržela symbol "ZLATÝ PERMON" do trvalého vlastnictví.

Dne 10. září 2015 v soutěži Nejlepší výrobce stavebnin za rok 2014 se společnost umístila v užší nominaci soutěže bez udání pořadí mezi sedm nejlepších a obdržela zvláštní cenu poroty.

Firma získala prestižní ocenění 100Nej v ČR, dne 27. listopadu 2015 se zúčastnila XX. mezinárodní konference "Klíčové faktory úspěchu" a převzala diplom za " Dynamický růst a stabilitu" ve Španělském sále Pražského hradu.

Dne 27. října 2016 byla řediteli společnosti, jako významnému zaměstnavateli, sponzorovi, podporovateli sportu, kultury a školství ve městě a za úspěšné podnikatelské aktivitpředána starostou města Ing. Zdeňkem Potužákem„CENA MĚSTA LITOVLE“

Ve Španělském sále Pražského Hradu byl udělen dne 25. listopadu 2016 řediteli společnosti titul „Gentleman Pro“ za rok 2016.

Dne 29. listopadu 2016 převzal Ing. Ladislav Vitoul z rukou Ing. Zdeňka Somra víceprezidenta Hospodářské komory ČR vyznamenání „Řád Vavřínu ČR 2016“. Jedná se o ocenění, kterým tato organizace v České republice vyjadřuje uznání a respekt významným osobnostem a podnikatelským subjektům.

Dne 24. listopadu 2017 byla naše společnost zařazena mezi 100 NEJ v ČR a obdržela diplom v kategorii „Doprava a stavebnictví“. Toto významné ocenění převzal ředitel společnosti Ing. Ladislav Vitoul z rukou náčelníka Policie ČR genmjr. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého.

Za účasti předsedy ČBÚ v Praze Ing. Martina Štemberky Ph.D., předsedy OBÚ v Ostravě Ing. Bc. Libora Hrocha, olomouckého arcibiskupa Mons.Jana Graubnera a dalších významných hostů státní správy i odborné veřejnosti proběhlo dne 16. března 2018 Slavnostní shromáždění zaměstnanců vápenky při příležitosti 105. výročí od založení firmy. Po slavnostních projevech byly vybraným osobám předány pamětní medaile.

Na Pražském Hradě v pátek 30.listopadu 2018 v dopoledních hodinách ředitel společnosti Ing. Ladislav Vitoul přednesl projev pro významné podnikatele a přední české politické představitele na téma : „Klíčové faktory úspěchu“. Ve večerních hodinách téhož dne při Slavnostním shromáždění ve Španělském sále, byla naše společnost zařazena mezi 100 NEJ v ČR a obdržela diplom v kategorii : „Dynamický růst a stabilita“. Ocenění převzal ředitel společnosti z rukou 1. náměstka náčelníka Generálního štábu ČR Miroslava Hlaváče.

V rámci oslav 100 let založení Československa, proběhlo v pátek dne 24.února 2019 v pražském divadle Na Vinohradech slavnostní shromáždění pořádané organizací MENE TEKEL. Zde byla jejím ředitelem Mgr.Janem Řeřichou a ministrem kultury ČR doc.PhDr.Antonínem Staňkem,CSc, udělena významná ocenění mimořádným osobnostem z české veřejnosti z oblasti kultury. Tituly "Rytíř české kultury" převzal mimo jiné vrchní zemský rabín Karol Sidon, dirigent Libor Pešek a hudebník Karel Kryl in memoriam. "Dáma české kultury" obdržely kromě několika ještě jiných, výtvarnice Jitka a Květa Válovy in memoriam, účastnice koncentračních táborů a spisovatelka Erika Bezdíčková, křesťanská aktivistka a spisovatelka Helena Havlíčková.

Titul "Mecenáš české kultury" za mnohaletou podporu projektů v oblasti kulturní, sakrální i sociální, byl udělen řediteli naší vápenky Ing. Ladislavu Vitoulovi. Z historického pohledu jsou nositelé tohoto státního vyznamenání například takové osobnosti, jako byli bratři spisovatel a malíř Karel a Josef Čapkovi, nebo významná sběratelka obrazů Meda Mládková.

Na přelomu roku 2019 a v prvním kvartále 2020, společnost s pomocí dotace z evropských fondů provedla modernizaci výroby. Pořídila mobilní třídící a drtící linku značky Powerscreen a nové těžební stroje zabezpečující její obslužnost. Bagr a nakladač značky Liebherr a nákladní automobil Tatra Phoenix T158 k odvozu drceného materiálu. V závodě byl vybudován prostor - sklad materiálu pro následné zpracování. Cílem tohoto projektu bylo snížení energetické náročnosti a z hlediska enviromentálního dochází také ke snížení hlučnosti a prašnosti ovzduší.

Z důvodu neúčasti ředitele vápenky Ing. Ladislava Vitoula na slavnostním vyhlašování hodnocení 100 NEJ firem v ČR na Pražském hradě v listopadu 2021, proběhlo předání diplomu dne 20. ledna 2022 v kanceláři ředitele panevropské společnosti Comenius, jejím ředitelem panem Ing. Karlem Muzikářem CSc, i za přítomnosti pana Františka Bechyně – alias „Mr. Rolex“

Dne 17. března 2023 naše společnost oslavila 110. výročí od založení. Po slavnostním projevu ředitele společnosti byly uděleny všem zaměstnancům a významným hostům Pamětní medaile vyrobené k tomuto výročí. Pracovníkům, kteří měli ve společnosti odpracovaná léta byl předán  „Řád za věrnost“.